പാകശാസനാത്മജാ

രാഗം: 

കാനക്കുറുഞി

താളം: 

പഞ്ചാരി 24 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

നിവാതകവച കാലകേയവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വജ്രകേതു

പാകശാസനാത്മജാദ്യചാകവേണ്ടനീവൃഥൈവ
പോകപോകവൈകിടാതെപൊരുതിടേണ്ടനീ

അർത്ഥം: 

ഇന്ദ്രന്റെ മകനെ ഇന്ന് നീ വെറുതെ ചാവണ്ട എങ്കിൽ യുദ്ധത്തിനു നിൽക്കാതെ വേഗം പോക.