തദീയന്നിയോഗംകിരീടഞ്ചമൂർദ്ധനി

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

ആട്ടക്കഥ: 

നിവാതകവച കാലകേയവധം

തദീയന്നിയോഗംകിരീടഞ്ചമൂർദ്ധനി
വഹന്നാഹവായപ്രതസ്ഥേസസൂത:
അസാവഭ്യമിത്രീണമാസാദ്യതീരം
പയോധേസ്സദദ്ധ്‌മൗചശംഖംകിരീടി:

അർത്ഥം: 

ദേവേന്ദ്രന്റെ കല്പനയും കിരീടവും ശിരസാവഹിച്ച് അര്‍ജ്ജുനന്‍ സൂതനോടുകൂടി പുറപ്പെട്ടു. സമുദ്രതീരത്തുചെന്ന് കിരീടി ശത്രുവിന്റെ നേരെ ശംഖനാദം മുഴക്കി.