സ്വസ്തി ഭവതു തേ സൂനോ

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

സ്വസ്തി ഭവതു തേ സൂനോ! നിസ്തുലവിക്രമ!

ഹസ്തിവരയാന സുപ്രശസ്തസുചരിത!

യാമിനീചരമാനിനീനാസാകുചങ്ങളെ

ഭീമബല! ഛേദിക്കയാൽ പ്രീതിവളരുന്നു

ചേതസി മേ നന്നു.

ദേവദേവൻ നാരായണകൃപകൊണ്ടു

ദേവവൈരികളാലൊരു ഭീതിയില്ല നൂനം 

ഭൂതിവരുന്താനും

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പതിവില്ല.