വൃത്രവൈരിനന്ദനാ കേൾ

രാഗം: 

നീലാംബരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലളിത

വൃത്രവൈരിനന്ദനാ, കേൾ വിശ്രുതപരാക്രമാ, നീ

സത്രാശനകുലമണേ, സാമോദം മേ വാചം

അത്ര നിന്നെ കാൺകയാലേ ആനന്ദം മേ വളരുന്നു

ഭർത്തൃഭാഗ്യമിന്നു മമ വന്നിതഹോ ദൈവാൽ