വലവിമഥനസുതനാകും നിന്നുടൽ

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നക്രതുണ്ഡി

വലവിമഥനസുതനാകും നിന്നുടൽ

ബലയുതകരഹതികൊണ്ടു തകർത്തുടൻ

ചലമിഴിമാരെക്കൊണ്ടയി പോവാൻ

ചപലതരമതേ, കാൺക നീയധുനാ

വിക്രമജലധേ, രണധരണിയിൽ നീ വീര വരിക വരിക!

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പദാവസാനം യുദ്ധം. ജയന്തൻ നക്രതുണ്ഡിയുടെ മൂക്കും മുലയും അരിഞ്ഞ് വിടുന്നു. മുറിവേറ്റ നക്രതുണ്ഡി ഭീകരമായ നിലവിളിയോടെ രംഗം വിടുന്നു.