രംഗം 5 ദേവലോകം

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

ജയന്തൻ വർത്തമാനങ്ങൾ ഇന്ദ്രനോട് ചെന്ന് പറയുന്നു. ഈ രംഗം സാധാരണ പതിവില്ല.