രംഗം 12 പ്രാഗ്ജ്യോതിഷപുരം

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

നരകാസുരൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു.