രംഗം 11 പ്രാഗ്ജ്യോതിഷപുരം

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

നരകാസുരനോട് യുദ്ധവിവരങ്ങൾ കിങ്കരൻ (ഭീരു വേഷം) വന്ന് പറയുന്നു. ഇതുവരെ നരകാസുരൻ കത്തി വേഷം-ചെറിയ നരകാസുരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടും- ആയിരുന്നത്, ഈ രംഗത്ത് താടിവേഷം അഥവാ വലിയ നരകാസുരൻ ആയി മാറും.