രംഗം 10 പ്രാഗ്ജ്യോതിഷപുരം കവാടം

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം