മാനുഷനാരിയുമല്ല ദാനവിയുമല്ലഹോ

രാഗം: 

കല്യാണി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലളിത

മാനുഷനാരിയുമല്ല, ദാനവിയുമല്ലഹോ ഞാൻ!

വാനവർകുലത്തിലൊരു മാനിനി ഞാനല്ലൊ

സൂനബാണശരമേറ്റു കേണുഴന്നീടുന്നൊരെങ്കിൽ

കാണിനേരം വൈകാതെ നീ കാമകേളിചെയ്ക