പ്രാണനാഥൻ നീയെന്നല്ലോ

രാഗം: 

കല്യാണി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ലളിത

പ്രാണനാഥൻ നീയെന്നല്ലോ ഞാനിങ്ങു കരുതിവന്നു

ത്രാണംചെയ്തീടേണമെന്നെ കൈവെടിഞ്ഞീടൊല്ല

ഏണാങ്കസമവദന, ഇന്നു നിൻ വിരഹമെന്നാൽ

നൂനം സഹിക്കാവതല്ല നാളീകായതാക്ഷ!