പണ്ടു നീ താപസർക്കിണ്ടൽ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

പണ്ടു നീ താപസർക്കിണ്ടൽ നൽകിയതും

വണ്ടാർക്കുഴലിമാരെക്കൊണ്ടുപോന്നതും

അണ്ടർനായകനു ബാധകൾ ചെയ്തതു-

കൊണ്ടുമിന്നു തവ കണ്ഠഖണ്ഡനംചെയ്വൻ

ഏഹി നരകാസുര! രണായ ഭോ ഏഹി നരകാസുര!