പക്ഷികീട നിന്റെ പക്ഷയുഗമതിന്നു

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിവിദൻ

പക്ഷികീട, നിന്റെ പക്ഷയുഗമതിന്നു ഞാനെടാ

ഇക്ഷണം പറിച്ചെറിഞ്ഞു കൊല്ലുവൻ ദൃഢം