നിശമയ വാചം മേ നിഖിലഗുണാലയ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

നിശമയ വാചം മേ നിഖിലഗുണാലയ! ഹേ സുപർണ്ണ!

വിശദതരസുകീർത്തേ! രണധീരവിവിധ-

ഗുണനിലയ! വിമതകുലദഹന!

ദേവവരിയായീടും ഭൂസുതൻ ദേവനിതിംബിനിമാരെ ഹനിച്ചു

കേവലമതുമല്ലവനഥ ധരണീദേവവരവിരോധം ചെയ്യുന്നു

സുരവരനു ബഹുപീഡ നൽകിയൊരു

നരകദാനവന്റെ ഹിംസചെയ്വാൻ

വിരവിനൊടു നാം പോകണമയി തൽപുര-

വരത്തിലെന്നറിക നീ സുമതേ!

കപടചരിതനാം സുരരിപുകീടം

സപരിവാരമഹമിന്നു ഹനിപ്പൻ

സപദി പന്നഗാരേ! ബലശാലിന്ന-

പരിമിതജവപരാക്രമജലധേ!