ധനാശി

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഗരുഡൻ

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

സത്യഭാമ

ഹത്വാ സംയതി ചണ്ഡവീര്യമസുരം ഭൂമ്യാസ്സുതം കുണ്ഡലേ

ദത്വാ തേ സുരനായകസ്യ ജനനീഹസ്തേ മുദാ സംയുതഃ

കൃത്വാ തത്തനയം മഹാബലയുതം പ്രാഗ്ജ്യോതിഷാധീശ്വരം

മുഗ്ദ്ധാക്ഷീജനസംയുതസ്സഭഗവാൻ കൃഷ്ണോസ്തു വഃ ശ്രേയസേ.

നരകാസുരവധം സമാപ്തം