ദ്വന്ദ്വയുദ്ധമിന്നു ചെയ്ക നീ

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മുരൻ

ദ്വന്ദ്വയുദ്ധമിന്നു ചെയ്ക നീ വൈകാതെ

മന്ദ, മാനുഷകുലാധമ, കുടില

സന്ദേഹമിന്നതിനുണ്ടെങ്കിൽ തെല്ലുമേ

മന്ദേതരം യാഹി വല്ലവസൂനോ!