ദുർമ്മദനാകിയ നിന്നെ ഇന്നുതന്നെ

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ദുർമ്മദനാകിയ നിന്നെ ഇന്നുതന്നെ

ധർമ്മരാജപുരംതന്നിലയച്ചുടൻ

ശർമ്മമിന്നു സകലർക്കും നൽകീടുവൻ

ദുർമ്മര്യാദ, മുരാസുര, ദുർമ്മതേ!