ദാരസംഗ്രഹമിന്നു ഞാൻ

രാഗം: 

കല്യാണി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജയന്തൻ

ദാരസംഗ്രഹമിന്നു ഞാൻ താതനിയോഗം കൂടാതെ

നാരീമണേ, ചെയ്കയില്ല നാകനിതംബിനി!