ചണ്ഡ നീ കാൺക മൽ ബാഹുപരാക്രമം

രാഗം: 

ആഹരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ

ചണ്ഡ, നീ കാൺക, മൽ ബാഹുപരാക്രമം

ഷണ്ഡ, മുസൃണ്ഠികൊണ്ഠിന്നു നിന്നുടയ

മുണ്ഡഭേദനം ചെയ്തതിവേഗേന

ദണ്ഡധരസവിധേ നിന്നെയാക്കുവൻ