ചണ്ഡമുസലഹതികൊണ്ടു

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നരകാസുരൻ

ചണ്ഡമുസലഹതികൊണ്ടു നിന്നുടെ ദേഹം

പിണ്ഡമാക്കീടുവനില്ലൊരു സംശയം!

ചണ്ഡതരബാഹുപരാക്രമം കാൺക നീ

ഷണ്ഡ! ഹേ നവനീതചോര, ഗോപികാജാര!

ഏഹി വാസുദേവ! രണായ ഭോ ഏഹി വാസുദേവ!