ഘോരദാനവേന്ദ്രപുരിയിലാരെടാ

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

വിവിദൻ

തതഃ പ്രാപ്തമാരാൽ ഖഗേന്ദ്രം കപീന്ദ്രോ

രുഷാവിഷ്ടചേതാസ്തദാനീം മനസ്വീ

സ്വമുഷ്ടീം സമുദ്യമ്യ നാദാൻ വിമുഞ്ചൻ

ബഭാഷേ ഗിരം സാഭ്യസൂയം തരസ്വീ

ഘോരദാനവേന്ദ്രപുരിയിലാരെടാ വരുന്നതം?

വീരനെങ്കിൽ വരിക നീ പതത്രിനായക

പണ്ടു രാക്ഷസേന്ദ്രനിവഹഗണ്ഡമങ്ങടിച്ചുടച്ച

ചണ്ഡവീരനെന്നിതെന്നെ അറിയുമോ ഭവാൻ!