കുലിശസദൃശനഖമുഖങ്ങൾകൊണ്ടു

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഗരുഡൻ

കുലിശസദൃശനഖമുഖങ്ങൾകൊണ്ടു നിൻകളേബരം

ദലനമാശുചെയ്തു സംഹാരാമീ ദുർമ്മതേ!

വരിക വരിക വീരനെങ്കിൽ വരരണാങ്കണത്തിൽ നീ

പൊരുവതിന്നു വിരവിലിന്നു കപികുലാധമ!