കിന്തു കഥയസി ഭോ രണഭീരോ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നരകാസുരൻ

കിന്തു കഥയസി ഭോ രണഭീരോ, ത്വം തു വിരമ ഭയാൽ

ഹന്തഹന്ത മധുമഥനസുരാദികൾ

ചന്തമൊടു പൊരുവതിന്നു വരികിലു-

മന്തകന്റെ പുരിയിലാക്കുവനയി,

ചിന്ത തന്നിലില്ലസംശയം മമ.

ശങ്കയെന്നിയേ കണ്ടുകൊൾക രിപു-

ഭംഗമിന്നു ചെയ്തു സംഗരാങ്കണേ

സങ്കടങ്ങളാശു പോക്കുവനിഹ

കിങ്കര ഭടവർ, കിമിഹ താമസം?