കിംകരരാശു വദ ഭോ

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നരകാസുരൻ

അഥ മധുരിപുണാ നികൃത്തശീർഷം

മുരദനുജം പ്രവിലോക്യ വേപമാനം

കഥമപി നിജപാർശ്വമഭ്യുപേതം

തദനുചരം നരകാസുരോ ബഭാഷേ

കിംകരരാശു വദ ഭോ, കിന്തു തവ സങ്കടമശേഷമധുനാ,

നിങ്കലൊരു ഭീതിയുണ്ടെന്മനസി ശങ്ക വളരുന്നിതധികം

ഹന്ത വേപഥുവൊടു നീയെന്തഹോ! ചിന്തതേടുന്നു സുമതേ!