എന്തെടാ നീയെന്നോടിന്നു

രാഗം: 

മദ്ധ്യമാവതി

താളം: 

ചെമ്പ

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഗരുഡൻ

എന്തെടാ നീയെന്നോടിന്നു ചിന്തിയാതുരയ്ക്കുന്നു

ഹന്ത! നിന്നെയെന്തകന്റെ പുരിയിലാക്കുവൻ