എത്രയും കർണ്ണകഠോരം അത്ര നിൻ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജയന്തൻ

എത്രയും കർണ്ണകഠോരം അത്ര നിൻ മൊഴികളെല്ലാം

ചിത്രമെന്നേ പറയാവൂ കുത്രാപി നീ പോക! എടി എടി