അർണ്ണോജാക്ഷികളേ ഹരിച്ചോരു

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നരകാസുരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജയന്തൻ

അർണ്ണോജാക്ഷികളേ ഹരിച്ചോരു നിൻ

കർണ്ണനാസികാകുചകൃന്തനമിഹ

തൂർണ്ണം ചെയ്‌വാൻ കണ്ടുകൊൾക നീ

നിർണ്ണയമതിനുണ്ടു മേ കരാളേ