രംഗം പതിനൊന്ന്‌:നിഷധരാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം നാലാം ദിവസം

നിഷധരാജധാനിയിൽ ചെന്ന് നളൻ, പുഷ്കരനെ ചൂതിനു വിളിച്ച് തോല്പിക്കുന്നു.