രംഗം ഒന്ന്

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം നാലാം ദിവസം

 ഋതുപർണ്ണൻ തനിക്ക് പറ്റിയ അമളി മനസ്സിലാക്കുന്നു. കുണ്ഡിനത്തിലെത്തിയ അവരെ ഭീമൻ സ്വീകരിച്ചിരുത്തുന്നു.