രംഗം ഏഴ്: ഭൈമിയുടെ അന്തഃപുരം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം നാലാം ദിവസം

ഇവിടെ, ദമയന്തിയുടെ അന്തഃപുരത്തിലെക്ക് ബാഹുകൻ വരുന്നതായാണ് സാധാരണ കാണിക്കുന്നത്.