രംഗം എട്ട്: ഭീമരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം നാലാം ദിവസം

നളനും ദമയന്തിയും ഭീമരാജാവിനെ സന്ദർശിക്കുന്നു