രംഗം ആറ്: ഭൈമിയുടെ അന്തഃപുരം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം നാലാം ദിവസം

ഭൈമിയുടെ അന്തഃപുരത്തിൽ ചെന്ന കേശിനി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭൈമിയെ അറിയിക്കുന്നു.