രംഗം അഞ്ച്

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം നാലാം ദിവസം

ബാഹുക സന്നിദ്ധി. രംഗത്ത് ബാഹുകനും കേശിനിയും.