പർണ്ണാദൻസാകേതത്തിൽ

രാഗം: 

കേദാരഗൌഡം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം നാലാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കേശിനി (ദമയന്തിയുടെ തോഴി)

ച.4
പർണ്ണാദൻസാകേതത്തിൽ വന്നോരു വാർത്ത ചൊന്നാ-
നന്നാതിനുത്തരം നീ ചൊന്നാനേപോൽ
ഇന്നാമൊഴികൾ നീ താനെന്നോടു പറയേണ-
മെന്നുമേ ഭൈമിക്കതു കർണ്ണപീയൂഷമല്ലോ

അർത്ഥം: 

സാരം: പർണ്ണാദൻ സാകേതത്തിൽ (ഋതുപർണ്ണരാജധാനിയിൽ) വന്ന്‌ ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ അതിനുത്തരം പറഞ്ഞുവത്രെ!  ആ വാക്ക്‌ എനിക്കൊന്ന്‌ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദമയന്തിക്ക്‌ അത്‌ കർണ്ണാമൃതമാകും.

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

കുന്തളവരാളി-ചെമ്പട