ധനാശി

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം നാലാം ദിവസം

കാർക്കോടകസ്യ നാഗസ്യ

ദമയന്ത്യാ നളസ്യ ച

ഋതുപർണ്ണസ്യ രാജർഷേഃ

കീർത്തനം കലിനാശനം 

അർത്ഥം: 

ശ്രേഷ്ഠനാഗമായ കാർക്കോടകന്റെയും ദമയന്തിയുടെയും നളന്റെയും രാജർഷിയായ ഋതുപർണ്ണന്റെയും സങ്കീർത്തനം കലിനാശനമാകുന്നു.