രംഗം ഒൻപത്: കുണ്ഡിന രാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം നാലാം ദിവസം

ഭീമരാജാവിനോടു കൂടെ നളൻ ഋതുപർണ്ണനോട് സംസാരിക്കുന്നു.