ഇനി വരും കുശലങ്ങൾ

രാഗം: 

മോഹനം

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം നാലാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഹംസം

ഇനി വരും കുശലങ്ങൾ മേൽക്കുമേലേ; കാൺക
മുനിവരൻ നാരദനിതാ വരുന്നൂ;
ഭണിതമേതദീയം കേട്ടുകൊൾക, ദുഃഖ-
കണിക പിന്നെയില്ല കണികാണുവാൻ.
മനുജനായക, മുനിയെ മാനയ,
മനസി മമ കൊതി പെരുതു കേളിഹ
സരസി ചെന്നു വിരുന്നുമുണ്ടു
വരുന്നു ഞാൻ തവ പരിസരേ.

അർത്ഥം: 

സാരം: നിനക്ക്‌ ഇനി മേല്ക്കുമേലേ കുശലങ്ങൾ വരും. ഇതാ കാണുക, മുനിവരനായ നാരദൻ വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക. പിന്നെ, ദുഃഖകണികപോലും കാണുകയില്ല. രാജാവേ, മഹർഷിയെ മാനിക്കുക. പിന്നെ, എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട്‌. നിന്റെ ഉദ്യാനസരസ്സിൽ ചെന്ന്‌ വിരുന്നുണ്ട്‌ നിന്റെ സമീപത്തു വരാം. 

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ആട്ടം. ഹംസത്തെ പറഞ്ഞയ്ക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം ഇടതുവശത്തുനിന്ന്‌ നാരദൻ പ്രവേശിക്കുന്നു. നളൻ, നാരദനെ വലതുവശത്തേക്കാക്കുമ്പോൾ നാരദന്റെ പദം.