രംഗം രണ്ട്‌:വനം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

വനപ്രദേശത്തെ നളന്റെ യാ‍ത്രകളും ആത്മഗതങ്ങളും തുടരുന്നു.