രംഗം പതിനൊന്ന്‌:രഥം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

ദമയന്തിയുടെ രണ്ടാം വിവാഹവാര്‍ത്ത കേട്ട ബാഹുകന്റെ ആത്മഗതം.