രംഗം ഏഴ്‌: ഭൈമിയുടെ അന്തഃപുരം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

ദമയന്തി പര്‍ണ്ണാദനുമായി സംസാരിക്കുന്നു.