രംഗം എട്ട്‌: ഭൈമീമാതാവിന്റെ കൊട്ടാരം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

പര്‍ണ്ണാദന്‍ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങള്‍ അമ്മയോട് ധരിപ്പിക്കുന്നു.