രംഗം ആറ്‌: ബാഹുകന്റെ പാർപ്പിടം

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

ബാഹുകന്‍ ഋതുപര്‍ണ്ണന്റെ രാജധാനിയില്‍ സേവകനായി വാഴുന്നു.