രംഗം അഞ്ച്‌:ഋതുപർണ്ണരാജധാനി

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

കാർക്കോടകന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നളൻ, “ബാഹുകൻ’ എന്ന നാമം സ്വീകരിച്ച് ഋതുപർണ്ണരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തുന്നു.