നീ വന്ന നേരത്തേ വന്നൂ

രാഗം: 

മുഖാരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദമയന്തി

പല്ലവി:
നീ വന്ന നേരത്തേ വന്നൂ നിഖിലവും മേ സമ്പന്മൂലം

അനുപല്ലവി:
പോകുന്നവരാരെയുമേ പുനരിവിടെക്കണ്ടീലേ ഞാൻ.

ചരണം 1:
എവിടെയെല്ലാം പോയി നീതാൻ
എന്നു ചൊല്ലുക പർണ്ണാദാ,
എവിടെയോ മേ പരിണേതാ-
വെന്നറികിലനാമയം.

അർത്ഥം: 

സാരം: നീ വന്ന നേരത്തുതന്നെ ശ്രേയസ്സിന്റെ കാരണവും വന്നു. ഭർത്താവിനെ തെരയുവാനായി ഇവിടെ നിന്നും മുറയ്ക്കു പോയവരെ ആരെയും പിന്നീട്‌ ഇവിടെ കണ്ടില്ല.  നീയെവിടെയൊക്കെപോയീ? എന്നെ പരിഗ്രഹിച്ച പുരുഷൻ എവിടെയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ എനിക്കു സുസ്ഥിതി കൈവരും.