തുകിൽ മുറിച്ചൊളിച്ചു

രാഗം: 

മുഖാരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദമയന്തി

തുകിൽ മുറിച്ചൊളിച്ചു പോവാൻ
തോന്നിയവാറെങ്ങനേവാൻ?
തുണയെനിക്കില്ലെന്തോരായ്വാൻ
ധൂർത്തനതു കേട്ടെന്തൂചിവാൻ?

അർത്ഥം: 

സാരം: വസ്ത്രം മുറിച്ചെടുത്ത്‌ ഒളിച്ചു പോവാൻ തോന്നിയതെന്തുകൊണ്ട്‌?  എനിക്ക്‌ മറ്റാരും സഹായമില്ലാ എന്ന്‌ ചിന്തിക്കാഞ്ഞതെന്ത്‌?  ആ ധൂർത്തൻ എന്തു പറഞ്ഞു?