എന്നുടെ കഥകളെ എങ്ങനെ

രാഗം: 

സാവേരി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

നളൻ

എന്നുടെ കഥകളെ എങ്ങനെ നീയറിഞ്ഞു?
നന്നു നിന്മഹിമാ നമുക്കു തിരിഞ്ഞു;
എന്നോടെന്തു മറവിന്നു തുനിഞ്ഞു?
ചൊന്ന മൊഴിയാൽ നിന്നെ ഞാൻ ദിവ്യനെന്നറിഞ്ഞു.

അർത്ഥം: 

സാരം: നീ എന്നുടെ കഥകളെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? നിന്റെ മഹിമ അഭിനന്ദനീയം തന്നെ.  എന്നോട്‌ എന്തിനാണ്‌ വ്യാജത്തിന്‌ ഒരുമ്പെട്ടത്‌? നിന്നെ ഞാൻ ഒരു ദിവ്യനെന്ന്‌ അറിഞ്ഞു.