എന്നിവർണ്ണമൃത്യുപർണ്ണഭൂപനുപകർണ്ണ്യ

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

എന്നിവർണ്ണമൃത്യുപർണ്ണഭൂപനുപകർണ്ണ്യ ബാഹുകഗിരം തദാ,

‘നന്നു നന്നു തവ നൈപുണം സഫലമിന്നെനിക്കിതുപകാരമായ്‌‘

എന്നു ചൊല്ലിയുടനന്യരാരുമറിയാതെ തേർ കയറി മൂവരും

മന്ദമെന്യെ നടകൊണ്ടിതങ്ങു രഥവേഗമെന്തു പറയാവതോ!

അർത്ഥം: 

ശ്ലോകസാരം: എന്നിവണ്ണം ബാഹുകന്റെ വാക്കിനെ കേട്ടിട്ട്‌, ഋതുപർണൻ നിന്റെ നൈപുണ്യം നന്ന്‌ അത്‌ എനിക്ക്‌ ഉപകാരമായി എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ്‌ മറ്റാരും അറിയാതെ മൂവരും തേരിൽ കയറി വേഗം യാത്രതിരിച്ചു.  രഥവേഗത്തെക്കുറിച്ച്‌ പറയാൻ ആവതോ!