അവളേതൊരു കാമിനി

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ജീവലൻ

ചിന്തയന്തമിതി ചേതസി കാന്താം
തദ്വിയോഗവിധുരം നിഷധേന്ദ്രം
ജീവലോ രഹസി ജാതു സഹാസോ
ജീവലോകസുഖദം തമവാദീത്‌.

പല്ലവി:
അവളേതൊരു കാമിനി  ഹേ ബാഹുക,
തവ യാ ധൃതി ശമനീ?

അനുപല്ലവി:
സവിചാരം നിയതം പരിദേവിതം
യത്കൃതേ നിശി നിശി.

അർത്ഥം: 

ശ്ലോകസാരം: ഈ രീതിയിൽ, മനസ്സിൽ കാന്തയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നവനായി, അവളുടെ വിയോഗത്തിൽ ദിഃഖിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്ന നിഷധാധിപതിയോട്‌ ഏകാന്തത്തിൽ ജീവലൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട്‌ പറഞ്ഞു.

സാരം: അവൾ ഏതാണ്‌?  നിന്റെ ധൈര്യത്തെ ശമിപ്പിച്ചവളായിത്തീർന്ന സുന്ദരി? രാത്രിതോറും വിചാരത്തോടുകൂടിയ വിലാപം അവളെക്കുറിച്ച്‌.. അവൾഏതാണ്‌?