ശോകവേഗം പൊറുത്തേകനായ്‌ നടന്നു

രാഗം: 

ആനന്ദഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സാർത്ഥവാഹൻ (ശുചി)

സാർത്ഥവാഹൻ:
ശോകവേഗം പൊറുത്തേകനായ്‌ നടന്നു
ലോകനാഥൻ നളൻ നിരപായം,
വ്യാകുലം കളക, നീ കഥഞ്ചിദവ
മേഘവാർ കുഴലി, നിജകായം.
സാർത്ഥവാഹനഹ, മാർത്തബന്ധു ‘ശുചി‘
പേർത്തു ചൊല്ലുന്നിതു തദുപായം;
വാഴ്ത്തു ചേദിപനെ, തീർത്തുസങ്കടങ്ങൾ
കാത്തുകൊള്ളുമവനെവരെയും.

അർത്ഥം: 

സാരം: അതിയായ ദുഃഖം സ്വയം സഹിക്കാം മറ്റുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്നു കരുതിയാകാം നളൻ നടന്നുകളഞ്ഞത്‌. ഇനി വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച്‌ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിന്റെ ദേഹം സംരക്ഷിക്കുക. വ്യാപാരിയായ ഞാൻ, ശുചി എന്ന്‌ എന്റെ പേർ, ഞാൻ ഉപായം പറയാം. ചേദിരാജ്യത്തു ചെന്നാൽ രക്ഷ കിട്ടും.