വഴിയേതുമേ പിഴയാതെയവനോടു

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

നളചരിതം രണ്ടാം ദിവസം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കലി

ശ്ലോകം:

സൗന്ദര്യം ദമായന്ത്യാഃ
സൗഭാഗ്യം നൈഷധസ്യ ഭാഗ്യം ച
ശ്രുത്വാ സുരേന്ദ്രവാചാ
സദ്വാപരമസഹനഃ കലിഃ പ്രോചേ.

പല്ലവി.
വഴിയേതുമേ പിഴയാതെയവനോടു
ചെല്ലണം നാമധുനാ

അനുപല്ലവി.

അഴകിയലുമൊരൊഴികഴിവഴിയേതിനി
നളമതിസന്ധാതും വദ വദ ദ്വാപര, നീ.

അർത്ഥം: 

ശ്ലോകസാരം: ദമയന്തിയുടെ സൗന്ദര്യവും ഇന്ദ്രനിൽനിന്നു നളന്റെ സൗഭാഗ്യവും അറിഞ്ഞ്‌ സഹിക്കാനരുതാതെ കലി ദ്വാപരനോടു പറഞ്ഞു.

സാരം: വഴി ഒട്ടും പിഴയ്ക്കാതെ നളനോടു നമുക്കു നേരിടണം. നളനെ ചതിക്കുന്നതിന്‌ അപകടമില്ലാത്ത ഒരു മാർഗ്ഗം ദ്വാപരാ, നീ പറയുക.